دبستان و پیش دبستان دخترانه آتیه

ارتباط با ما

دبستان و پیش دبستان پسرانه آتیه نو :کرج-مهرشهر-بلوار ارم-بلوار دانش-بلوار دانش شرقی-بنبست سیب -دبستان پسرانه آتیه نو     

تلفن تماس:33402391-33414893 - 33402450    اینستا گرام:  

دبستان و پیش دبستان دخترانه آتیه  :کرج-مهرشهر-خ ۱۱۲ شرقی

تلفن تماس:33۴۰۰۴۶۶

متوسطه اول دخترانه آتیه : کرج -مهرشهر - خیابان 203

تلفن تماس:33402318 - 33402254

متوسطه دوم دخترانه آتیه : کرج-مهر شهر - خ 104

تلفن: 33403005